Fout van de Belastingdienst in uw voordeel


Als de Belastingdienst een fout maakt in uw voordeel, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar wat als het om een grote fout gaat en u eigenlijk wel weet dat dit niet klopt? Mag de Belastingdienst de aanslag dan achteraf nog aanpassen?

Deze vraag kwam onlangs aan de orde tijdens een procedure voor de Rechtbank Noord-Nederland, 17.01.2018 (RBNNE:2017:3736) .

Wat speelde er?

Verbouwing woning. In deze zaak gaat het om een DGA die geld heeft geleend van zijn BV voor de verbouwing van zijn woning.

Lening niet vastgelegd. Probleem is dat de DGA hiervoor geen leningsovereenkomst heeft gesloten met zijn BV. De opnamen zijn gewoon in rekening-courant geboekt. Er zijn geen zekerheden verstrekt, noch zijn er afspraken gemaakt over de rente of aflossing. Het is daardoor twijfelachtig of er wel sprake is van een lening.

Belastingcontrole. Omdat de BV zelf forse belastingschulden heeft, stelt de Belastingdienst een boekenonderzoek in om de financiële situatie van de BV in kaart te brengen. Hierbij komt de schuld van de DGA in beeld. In het controlerapport kondigt de Belastingdienst aan dat zij hiervoor een correctie gaat opleggen.

Forse correctie. Nu namelijk niet de verwachting bestaat dat de DGA het geleende geld, in totaal € 212.000,-, zal (kunnen) terugbetalen, wordt dit geacht definitief het vermogen van de BV te hebben verlaten. Dit wordt aangemerkt als een dividenduitkering waarover 25% inkomstenbelasting (box 2) is verschuldigd. De DGA mag dus een forse aanslag op zijn deurmat verwachten.

Automatisch proces. Enige tijd later ontvangt de DGA inderdaad de belastingaanslag. Maar wat schetst zijn verbazing?! Hij hoeft geen belasting te betalen, maar hij krijgt zelfs extra geld terug! Doordat de controleur vergeten is het automatische aangifteproces voor de DGA stil te zetten, heeft de computer conform de aangifte gewoon een definitieve aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Daarin is de voorgenomen correctie dus niet opgenomen. Inmiddels is er ook al enige tijd verstreken. Mag de Belastingdienst dit nog rechtbreien?

Kenbare fout?

Overduidelijke fout Belastingdienst. Volgens de DGA is dat niet toegestaan. De Belastingdienst heeft een fout gemaakt en moet volgens hem maar op de blaren zitten.Let op. Er bestaat echter ook zoiets als ‘kenbare’ fouten. Als een belastingplichtige een aanslag krijgt die overduidelijk foutief is, dan mag de Belastingdienst op een later moment alsnog deze aanslag aanpassen. Er is sprake van een kenbare fout als er ten minste 30% verschil zit tussen de geheven belasting en wat de belastingplichtige eigenlijk had moeten betalen.

Hoe zit dat? Als er sprake is van een kenbare fout, dan is de navorderingstermijn twee jaar na het ontstaan van de belastingschuld. Was het doel het benadelen van de Belastingdienst (te kwader trouw), dan is die termijn drie jaar langer. Daar moet steeds bij worden opgeteld de genoten uitsteltermijn voor het doen van de aangifte.

Belastingdienst krijgt gelijk. De rechtbank oordeelt uiteindelijk dat de DGA alsnog de verschuldigde belasting moet betalen. Omdat hij geld terugkreeg terwijl hij eigenlijk bijna € 50.000,- had moeten betalen, zou het hem direct duidelijk moeten zijn geweest dat de aanslag onjuist was. Dus is er sprake van een kenbare fout en mag de Belastingdienst alsnog belasting navorderen.

Houd er rekening mee dat als er sprake is van een kenbare fout, de navorderingstermijn twee jaar is na het ontstaan van de belastingschuld. Bij te kwader trouw is die termijn drie jaar langer. Daar moet steeds bij worden opgeteld de genoten uitsteltermijn voor het doen van de aangifte.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen – Jaargang 23 – Nummer 03 – 07/03/2018