Gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon dga voor 2023 verhoogd met € 3.000

Als dga van uw BV bent u verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw BV op te nemen. Daar is per 2023 het nodige aan veranderd. Hoe speelt u hier het beste op in en waar moet u vooral aan denken?

Gebruikelijk loon dga

Als dga van uw BV moet u jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw BV opnemen. Dit is belast in box 1, waar het tarief al snel kan oplopen tot 49,5%. Een stuk hoger dan wanneer u in plaats van loon, dividend zou opnemen. Daarom mag uw gebruikelijk loon in beginsel niet lager zijn dan een vastgesteld bedrag. Dat is veranderd per 2023, maar er verandert nog meer. Wat betekent dit voor u en hoe kunt u hier het beste op inspelen?

Omvang gebruikelijk loon 2022. Het gebruikelijk loon dient voor het jaar 2022 nog te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw BV, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000. U kiest het hoogste, tenzij u aannemelijk kunt maken dat 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 48.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. In alle andere gevallen wordt voor 2022 uitgegaan van een gebruikelijk loon van € 48.000. 

Wijzigingen 2023

In 2023 is de omvang van het gebruikelijk loon gewijzigd. Om te beginnen moet het gebruikelijk loon voortaan worden vastgesteld op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking en dus niet meer op 75% hiervan. Het mag ook worden vastgesteld op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw BV. Let op.  In beide gevallen geldt als voorwaarde dat de bedragen hoger zijn dan € 51.000. U kiest wederom het hoogste, tenzij u aannemelijk kunt maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager ligt. Daarmee komt het minimale gebruikelijk loon in de meeste gevallen op € 51.000 te liggen. Alleen als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 51.000, wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. 

Lager gebruikelijk loon starters. U mag in een aantal gevallen een lager gebruikelijk loon opnemen dan zojuist beschreven. Dit geldt om te beginnen voor starters, als hun BV het ‘normale’ gebruikelijk loon niet kan betalen, bijv. vanwege hoge investeringen. Dit mag maximaal voor een periode van drie jaar. Let op.  De speciale faciliteit voor zogenaamde ‘innovatieve start-ups’, vervalt per 2023. Dit zijn starters met een S&O-verklaring. Zij konden tot 2023 voor maximaal drie jaar een gebruikelijk loon in aanmerking nemen dat gelijk was aan het minimumloon of, als de continuïteit van het bedrijf in gevaar zou komen, zelfs van een gebruikelijk loon dat onder het gebruikelijk loon lag. Voor deze regeling geldt uw BV tot 2023 als starter als uw BV in een of meer van de vijf voorafgaande jaren geen werkgever was en in de vijf voorafgaande niet meer dan twee keer de afdrachtvermindering S&O had aangevraagd. 

Lager gebruikelijk loon bij verlies

Een lager gebruikelijk loon is ook toegestaan als uw BV verlies lijdt en hierdoor de continuïteit van uw BV in gevaar komt. Dit betekent dat het geen incidenteel verlies mag zijn. Ook mag het verlies niet zijn veroorzaakt door een oplopende rekening-courantschuld, uitgekeerd dividend of andere onttrekkingen.

Gebruikelijk loon verminderen. Als dga is het financieel vaak aantrekkelijk uw gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden, met name als dit deels belast wordt tegen het toptarief van 49,5%. Er bestaat een aantal mogelijkheden uw gebruikelijk loon te beperken. Dit betreft om te beginnen de bijtelling voor een eventueel ter beschikking gestelde auto van de zaak. Tip.  Deze bijtelling telt namelijk ook mee als loon en dus kunt u uw reguliere loon met de bijtelling verminderen. 

Voorbeeld.U rijdt in een auto met cataloguswaarde €50.000. De bijtelling is 22%. 

Gebruikelijk loon€ 51.000
Bijtelling 22% x €50.000€ 11.000
Op te nemen loon €51.000 -/- €11.000€ 40.000

Ook kostenvergoedingen aftrekken! 

Verder kunt u uw gebruikelijk loon ook verminderen met kostenvergoedingen, zowel belaste als onbelaste. 

Voorwaarde. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat de kostenvergoedingen individualiseerbaar zijn. Dit betekent toe te rekenen aan het individu, dus bijv. de dga die een maaltijdvergoeding krijgt. Tip.  De genoemde kostenvergoedingen kunt u dus eveneens in mindering brengen op uw gebruikelijk loon en dat betekent dat u minder ‘normaal’ salaris hoeft op te nemen. 

Bewijslast ligt bij u als dga

Houd voor ogen dat, wanneer u af wilt wijken van het ‘normale’ gebruikelijk loon, de bewijslast bij u ligt. Bent u dus bijv. van mening dat het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager ligt dan € 51.000, dan zult u dit aannemelijk moeten maken. Hoe u dit doet, mag u zelf weten. Hetzelfde geldt als u bijv. beweert dat een bepaald gebruikelijk loon de continuïteit van uw BV in gevaar brengt. Tip.  Stel uw gebruikelijk loon dan ook alleen lager vast dan volgens de vaste regels, als u dit aannemelijk kunt maken. 

Houd er rekening mee dat u als dga uw gebruikelijk loon in 2023 hoger moet vaststellen (€ 51.000 in plaats van € 48.000 in 2022). Wilt u dit niet, bekijk dan wat voor u de mogelijkheden zijn om dit te voorkomen. Kostenvergoedingen en de privébijtelling voor de auto van de zaak mag u hier wel op in mindering brengen.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.