Loonheffingen

Student en scholier tijdens vakanties meer nettoloon, u minder loonheffingen

Als u de vakantieperiodes studenten en scholieren inhuurt, kunt u wellicht gebruikmaken van de scholieren- en studentenregeling. Hierdoor kan de student of scholier meer nettoloon overhouden en u betaalt minder loonheffingen. Hoe komt dat?

Studenten- en scholierenregeling

Als u de scholieren- en studentenregeling toepast, gaat u uit van een loontijdvak van een kalenderkwartaal in plaats van het werkelijke loontijdvak. U maakt dan gebruik van de kwartaaltabel. Omdat hier meer loonheffingskorting in is verwerkt, hoeft u waarschijnlijk geen of weinig loonheffing in te houden. Ook voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet geldt het kalenderkwartaal als loontijdvak waarvoor u de kwartaaltabel gebruikt.

Voor wie geldt de regeling? Dat zit zo … 

  1. U mag voor scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag volgens de Algemene Kinderbijslagwet, de regeling toepassen. 
  2. Daarnaast mag u de regeling ook toepassen bij studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) of op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). 
  3. Ook geldt de regeling voor buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein, die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC) Deze kaart kunnen ze aanvragen via: https://www.isic.nl 

Opmerking. Voor de studenten en scholieren genoemd bij punt 1 en punt 2 van de hiervoor genoemde opsomming kunt u de studenten- en scholierenregeling alleen toepassen als degene voldoet aan de voorwaarden. 

Voorbeeld 1. Een scholier treedt op 1 mei bij u in dienst. Het begin van het kalenderkwartaal is dan 1 april. Hij kan de regeling dus alleen laten toepassen als zijn ouders/verzorgers op 1 april recht hadden op kinderbijslag.

Voorbeeld 2. Een student treedt op 1 augustus bij u in dienst. Het begin van het kalenderkwartaal is dan 1 juli. Hij kan de regeling dus alleen laten toepassen als hij op 1 juli recht had op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Op https://www.tipsenadvies.nl , Download Zone, jaargang 14, nr. 9 vindt u het model Opgaaf studenten- en scholierenregeling. 

Wat is het voordeel? 

Als u de scholieren- en studentenregeling toepast, hoeft u geen of weinig loonheffing in te houden. De student of scholier krijgt zo netto meer uitbetaald omdat de loonheffingskorting waar hij recht op heeft, in zijn geheel wordt verrekend met zijn loon. Hij hoeft hiervoor dan ook geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen. Let op.  Wil de student of scholier stoppen met de regeling, dan is dit alleen mogelijk met ingang van het eerstvolgende kalenderkwartaal. Hiervoor moet hij weer het formulier invullen. 

Buitenlandse student. Als een (buitenlandse) student of een scholier van de regeling gebruik wil maken, dan moet hij een formulier invullen, ondertekenen, voorzien van een datum en aan u afgeven. Dit formulier (en indien van toepassing een kopie van de ISIC) bewaart u bij uw loonadministratie zodat duidelijk is dat u de regeling mag toepassen. 

De student of scholier krijgt netto meer uitbetaald omdat de loonheffingskorting waar hij recht op heeft, in zijn geheel wordt verrekend met zijn loon. Hij hoeft hiervoor dan ook geen aangifte inkomstenbelasting meer te doen.

Gelezen in: Tips & Advies Belastingen

Heb je vragen over dit artikel? Neem dan contact met ons op.